Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW

DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018r.

ZOSTAŃ DYPLOMATĄ!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.  Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP.

UWAGA: Termin składania dokumentów upływa 16 marca 2018r.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Poniżej zamieszczamy przydatne informacje dotyczące wymagań i zasad rekrutacji:

Wymagania dla kandydatów http://www.msz.gov.pl/adk

Wymagane dokumenty, dane kontaktowe znajdują się na stronach:

http://www.msz.gov.pl/adk

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/4696,Ogloszenie.html

Czy Europa potrzebuje wspólnej armii?

Bezpieczeństwo i obronność to zagadnienia wielokrotnie podejmowane w dyskursie politycznym przez przedstawicieli wielu państw. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu w ramach wydarzenia, które odbyło się 21 lutego w poznańskim ośrodku RODM. Tematem spotkania prowadzonego przez pana Łazarza Grajczyńskiego była kwestia powołania wspólnej armii europejskiej, której członkami byłyby państwa Wspólnoty.

Prowadzący starał się wyjaśnić, na czym polegałoby funkcjonowanie takiej armii oraz przywołał motywy, które skłaniają państwa do podejmowania wzajemnej współpracy w tej dziedzinie. Podczas szczytu w Brukseli, w grudniu 2017r. Rada Europejska na mocy decyzji ustanowiła stałą współpracę strukturalną w dziedzinie obronności (PESCO), w którą włączyło się 25 państw członkowskich, w tym Polska. Przyjęto wówczas 17 projektów, realizowanych w ramach porozumienia politycznego, w skład których weszły: rozwijanie gotowości, szkolenia czy zdolność operacyjna. Wśród wymienianych celów towarzyszących powołaniu wspólnej armii europejskiej są: potrzeba skoordynowania armii państw członkowskich, które będą zdolne do podejmowania misji zagranicznych, umiejętność reagowania na pojawiające się zagrożenia czy obrona granic zewnętrznych. Początkowo pojawiały się głosy, że rodząca się koncepcja miałaby mieć charakter „ekskluzywny”, co oznacza, że wspomniana armia składałaby się wyłącznie z kilku wybranych państw. Ostatecznie nastąpiło przesunięcie w tej kwestii i dyskutuje się o koncepcji „inkluzywnej”, w myśl, której jak najwięcej państw miałoby tworzyć tę formację. Oprócz wypowiedzi życzliwych tej ideii, pojawiają się także głosy przeciwników, którzy nie kryją obaw. Wśród wymienianych czynników utrudniających powołanie wspólnej armii europejskiej mówi się m.in. o odmiennych typach uzbrojenia, zróżnicowanej liczebności poszczególnych armii, różnicach w przeszkoleniu, ale także o politycznym podporządkowaniu tej nowej organizacji wojskowej największym państwom UE czyli Niemcom i Francji. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy dyskutowana koncepcja jest szansą a może zagrożeniem dla Polski i pozostałych krajów członkowskich, zwłaszcza z Europy Środkowej?

      

Migracje. Wyzwanie dla Polski, Europy i świata.

Temat migracji jest zagadnieniem powszechnie dyskutowanym zarówno na forach organizacji międzynarodowych, omawianym przez władze państw, które borykają się z narastającym problemem, próbując sprawnie zarządzać w takich okolicznościach.Zjawisko ma charakter masowy, cyklicznie zmieniają się motywy migracji, na której stan wpływają wydarzenia międzynarodowe, decyzje polityczne, gospodarcze i inne.

Do naszego ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zaprosiliśmy pana Piotra Miereckiego, eksperta z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który podczas wieloletniej pracy w Departamencie Polityki Migracyjnej zajmował się tematem migracji. W trakcie spotkania „Migracje. Wyzwania dla Polski, Europy i świata”, które odbyło się 6 lutego poruszono wiele zagadnień. Prowadzący zaprezentował bardzo szerokie ujęcie tematu, skupiając się między innymi na: wyjaśnieniu czym są migracje, zdefiniowaniu różnic prawnych pomiędzy uchodźcą i migrantem oraz przedstawieniu głównych kierunków migracji. Podkreślił również, w jaki sposób migracje oddziałują na społeczeństwa w państwach członkowskich UE oraz w perspektywie globalnej. Nasz ekspert zwrócił uwagę słuchaczy na ważny aspekt, a mianowicie: wartościowania migracji w sposób pozytywny i negatywny. Podkreślał, że „migracje nie są ani dobre, ani złe. One po prostu są obecne w świecie. Naszym zadaniem jest stawiać sobie pytanie: jakie wyzwania niosą i jak sobie z nimi razić?”

Kryzys migracyjny miał swój moment krytyczny w 2015r., kiedy gwałtownie wzrosła liczba osób próbujących przedostać się do Europy, a jego eskalacja była widoczna po wybuchu wojny w Syrii. W roku 2015 i 2016 złożonych zostało 1,4 miliona wniosków o azyl do państw członkowskich UE, z uwzględnieniem, że Niemcy w ramach „Wilkommen politik” stały się krajem, do którego spłynęła największa liczba osób składających wnioski. Zjawisko to, mimo dużej skali wywołuje sporo kontrowersji nacechowanych emocjonalnie oraz ideologicznie. Po spotkaniu padło wiele pytań oraz komentarzy, czy powinniśmy nieść pomoc i okazywać ludzką wrażliwość, czy też opowiedzieć się za pomysłem odsyłania uchodźców do kraju ich pochodzenia. Zastanawiano się także nad skutecznością i efektywnym działaniem organizacji międzynarodowych, m.in. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), UNHCR, (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), czy europejskiego Frontexu. Uczestnicy spotkania wspólnie z prelegentem wymieniali się opiniami, nt. tego, czy kryzys migracyjny nie obnażył jednocześnie kryzysu instytucjonalnego Unii Europejskiej, której w takich okolicznościach zabrakło wspólnie wypracowanej strategii polityki migracyjnej.

Próbując znaleźć odpowiedź, jakie wyzwania dla Polski Europy i świata niosą ze sobą migracje prowadzący spotkanie wspomniał o kilku ważnych aspektach: skutecznej ochronie granic, ograniczeniu napływu migrantów, które będzie możliwe tylko pod warunkiem prowadzenia dialogu z państwami pochodzenia cudzoziemców. Pan Piotr Mierecki wspomniał, że obecna sytuacja w Polsce i zwiększone zainteresowanie naszym krajem ze strony wschodnich sąsiadów, jest pochodną realiów kryzysu demograficznego i braku rąk do pracy, które tworzą lukę na rynku zapełnianą przez cudzoziemców. Nie sposób jednoznacznie ocenić i prognozować jaki będzie dalszy scenariusz wydarzeń w przypadku migracji. Istotne jest natomiast, by zjawisko obserwować i w odpowiedni sposób na nie reagować.