Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja „Polska-Niemcy: ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”

29 listopada 2017 roku w Instytucie Zachodnim odbyła się przygotowana przez RODM w Poznaniu konferencja „Polska-Niemcy: ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”. Głos zabrało czterech prelegentów, przewidziany był także czas na dyskusję.
Konferencję otworzył dyrektor RODM w Poznaniu Pan Bogusław Kiernicki. Następnie prof. Grzegorz Kucharczyk streścił historię dyplomacji pomiędzy RFN oraz PRL i III RP. Szczególny nacisk kładł na rolę uznania przez stronę niemiecką granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Kolejne wystąpienie było analizą przeprowadzoną przez prof. Stanisława Żerko, który szczegółowo wyliczał prawne trudności jakie mogą pojawić się przed Polską w przypadku podjęcia próby uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Prof. Żerko podkreślił, że niezależnie od realnych możliwości uzyskania materialnego zadośćuczynienia, pozytywnym rezultatem podjęcia tematu reparacji były publikacje w światowych mediach, które opisywały polskie cierpienie pod niemiecką okupacją i przypominały prawdę historyczną.
Trzeci wykład został poprowadzony przez Cezarego Gmyza, korespondenta TVP w Berlinie, który pokrótce opisał obraz Polski w Niemieckich mediach.
Ostatnie wystąpienie należało do posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka, który ze względu na obowiązki w Sejmie nie mógł pojawić się osobiście. Przygotował jednak nagranie wideo, w którym opisał charakter swojej pracy jako przewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej. Wspomniał o wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięciach kulturalnych, którymi patronuje oraz o poselskich wizytach w Poznaniu, Warszawie i Berlinie. Poseł odniósł się do problemu statusu mniejszości polskiej w Niemczech stwierdzając, że doprowadzenie do uznania Polaków za mniejszość jest trudne do przeprowadzenia. Jednocześnie zaproponował politykę małych kroków np. zrównanie finansowania nauczania języka polskiego w Niemczech ze środkami przeznaczonymi przez Polskę na naukę języka niemieckiego w Polsce. Posła reprezentował szef biura poselskiego w Poznaniu pan Adam Szabelski, który odpowiadał na pytania publiczności.
Zarówno po pierwszej jak i po drugiej części konferencji przewidziany został czas na dyskusję z publicznością. Szczególnie licznie reprezentowani byli przedstawiciele byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy zabierając głos opisywali swoje dramatyczne historie z czasów II Wojny Światowej. Głos zabrały również przedstawicielki Polonii w Niemczech, które apelowały o bardziej pozytywne przedstawienie współczesnych doświadczeń Polaków w Niemczech. Gorącą dyskusję studził i moderował Bogusław Kiernicki przypominając o punktach wspólnych w wypowiedziach panelistów jak i pytaniach gości.

Sekretne życie Włodzimierza Lenina

20 listopada po raz kolejny mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa do naszego Ośrodka na wydarzenie z cyklu „Spotkanie z filmem”. Tym razem Pan Krzysztof Nowak zaprezentował nam film pt. „Sekretne życie Włodzimierza Lenina”, który bezpośrednio łączy się z podejmowanym przez nas w tym miesiącu tematem setnej rocznicy rewolucji październikowej.
Tematyka filmu skupia się na szczegółach z życia ojca bolszewickiego przewrotu, które nie zawsze są znane przeciętnemu odbiorcy. Autorem tego dzieła jest nie twórca pochodzący z niedotkniętej sowieckim reżimem zachodniej Europy, ale młody ukraiński reżyser, który na przykładzie swojej codzienności widzi skutki wielkiego zła rewolucji. Film skupia się na poszczególnych etapach życia Włodzimierza Lenina, które jego biografowie spreparowali i wykreowali obraz wielkiego i wspaniałego człowieka. Krok po kroku reżyser obnaża propagandowe mity i ujawnia bolesną prawdę stającą za fasadą świętości tego człowieka. W miarę prezentacji filmu upadają powszechnie przyjęte opinie na temat Włodzimierza Uljanowa, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Lenina, będące owocem bolszewickiej hagiografii.
Po skończonej projekcji prowadzący wraz z widzami wspólnie zastanawiali się nad źródłem i przyczyną wewnętrznej degeneracji Włodzimierza Lenina szukając jej m.in. w ciężkich doświadczeniach dzieciństwa. Nie pominięto również tematu dzisiejszego oddziaływania dzieł założyciela partii bolszewickiej na społeczeństwa świata. Pojawiły się również głosy przypominające, że kłamstwem, powtarzanym szczególnie często w dzisiejszych realiach, jest twierdzenie, że moralnie idea Lenina była szlachetna, została zaś zdeprawowana przez jego następców jak Stalic czy Dzierżyński.

 

Zapraszamy na konferencję: POLSKA-NIEMCY. Ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa.

Regionaly Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
zaprasza na konferencję:

„POLSKA – NIEMCY. Ćwierć wieku dobrego sąsiedztwa?”

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2017 w godzinach 10.15-13.30 w Instytucie Zachodnim na ulicy ul. Mostowej 27 w Poznaniu.

W programie konferencjI:
• 25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie. Sukcesy i niedociągnięcia.
• Reparacje: realne żądanie czy iluzja?
• Czy Polonia w Niemczech może odzyskać status mniejszości?
• Polityka polska oczami mediów niemieckich

Wśród zaproszonych prelegentów m.in:
• poseł Szymon Szynkowski vel Sęk – przewodniczący parlamentarnej grupu polsko-niemieckiej poseł Szymon Szynkowski vel Sęk
• prof. Stanisław Żerko – Instytut Zachodni
• prof. Grzegorz Kucharczyk – Instytut Historii PAN
• Cezary Gmyz – korespondent TVP w Niemczech

Po konferencji zapraszamy na poczęstunek.

MSZA REQUIEM dla uczczenia ofiar komunizmu i bohaterów antykomunistycznego oporu.

7 listopada w setną rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej odprawiona została Msza św w kościele Maryi Królowej na Rynku Wildeckim w Poznaniu. Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawił i kazanie wygłosił ks. Marcin Węcławski, W obecności ponad 100 osób kaznodzieja przypomniał dwie intencje tej uroczystej Mszy. „Pierwsza z nich to wynagrodzenie Bogu za straszliwe grzechy za bluźnierstwa, świętokradztwa, zbrodnie dokonane przez komunistów. Chcemy przepraszać Pana Boga za dokonane przez nich profanacje Najświętszego Sakramentu, profanacje i burzenie świątyń, znieważanie krzyży, obrazów świętych, zwłaszcza Maryi Matki Bożej, za deptanie i niszczenie relikwii, za monstrualne kłamstwo, a mówi Chrystus, że ojcem kłamstwa jest Szatan. Za zbrodnie przeciw życiu, także za aborcje, które szerzył bolszewizm, za zbrodnie przeciw państwom i narodem. Nie były to nasze grzechy osobiste, ale była to niepojęta obraza majestatu Boga. Ktoś może spytać jaki sens ma ta nasza modlitwa wynagradzająca, przebłagalna? Niech uprasza Miłosierdzie Boże nam, Rosji i całemu światu.

W drugiej intencji tej Mszy Świętej: chcemy modlić się za ofiary komunizmu. Mówi się o stu milionach zabitych ludzi. Niech tę liczbę weryfikują historycy- to ich zadanie. Obok tych nieszczęsnych ludzi, milionów pomordowanych, były także ofiary ducha. Zniszczenie ludzi przez zniszczenie rodzin, sieroctwo, demoralizację, przez zabicie, jak to napisał w „Archipelagu Gułag” Aleksander Sołżenicyn, „duszy- kręgosłupa narodu”. Niezliczona ilość ofiar, cierpień także naszych rodaków Polaków bezpośrednio w związku z rewolucją do drugiej wojny światowej na terenach Pierwszej Rzeczypospolitej, które znalazły się na ternie Związku Sowieckiego; naszych rodaków zabitych, mordowanych, niszczonych po 17 września 1939 roku aż po upadek komunizmu. Niech Bóg da wieczny odpoczynek pomordowanym. Niech Miłosierdzie Boże obejmie zniszczonych duchowo.

Mówi się za naszych czasów dużo o ekumenizmie. Ja tu dziś chcę powiedzieć o ekumenizmie męczeństwa. Ekumenizmie, który nie jest odejściem od Prawdy czy zasad moralnych. Z rąk komunistów ginęli biskupi, księża, zakonnicy, siostry zakonne i wierni świeccy, zarówno prawosławni jak i katolicy. Ta sama kaźń i śmierć za wiarę w Chrystusa, za wierność Bogu, za Kościół.

Do tej drugiej intencji za ofiary dołączmy modlitwę za katów, oprawców, gorszycieli, nie wahajmy się powiedzieć, za ludzi, którzy stali się narzędziami Szatana. Jak Chrystus modlił się przybijany do krzyża słowami „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”, jak pierwszy męczennik diakon św. Szczepan modlił się „Panie, nie poczytuj im tego grzechu”, tak i my chcemy wołać o Miłosierdzie Boże dla katów o ocalenie ich od ognia piekielnego.”

Msza św. odbyła się w ramach wydarzeń związanych ze stuleciem komunizmu organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, Prawicę Rzeczypospolitej i Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka.

DLACZEGO NIE BYŁO NORYMBERGI KOMUNIZMU?

6 listopada w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się debata o źródłach, istocie i konsekwencjach komunizmu. Wzięli w niej udział: prof. Jacek Bartyzel, historyk idei, znawca myśli konserwatywnej i uczestnik opozycji antykomunistycznej z lat siedemdziesiątych oraz Aleksander Stralcov-Karwacki, działacz opozycyjnego Białoruskiego Frontu Narodowego i Prezes Fundacji Wielkie Księstwo Litewskie. Dyskusję prowadził oraz wstęp wygłosił koordynator RODM, historyk i publicysta, Bogusław Kiernicki. Powiedział m.in., że komunizm, który przyniósł światu 100 milionów śmiertelnych ofiar nigdy nie został oficjalnie ani osądzony, ani potępiony. W przeciwieństwie choćby do nazizmu, którego ofiary liczy się w liczbie 40 milionów. Profesor Bartyzel zwrócił uwagę, że powodów tego stanu rzeczy jest kilka, z których najważniejsze to obecność Związku Sowieckiego w obozie zwycięzców II Wojny, ideologiczne wspieranie komunizmu przez dużą część intelektualnych elit europejskich i przykładanie przez świat zachodni swoistej, pomniejszającej, miary do tego co dzieje się „na wschodzie”. Aleksander Stralcov-Karwacki podkreślił, że nie tylko nie było prawnego osądzenia komunizmu, choć jakieś próby są ciągle podejmowane, to nie było też jednoznacznego potępienia moralnego. Wyjątkiem był tu Kościół i na przykład encyklika Piusa XI „O bezbożnym komunizmie”, która przedstawiała go jako „zły ze swej istoty”. W konkluzji debaty wszyscy zgodzili się, że niestety ciągle jest potrzebne ostrzeżenie przed komunizmem. Nie tylko dla tego, że wciąż istnieją agresywne komunistyczne państwa, jak choćby Chiny czy Korea, ,ze dziedzictwo Związku Sowieckiego jest silne w Rosji, że w wielu państwach świata istnieją partie komunistyczne, ale przede wszystkim dla tego, że coraz silniejsze są wywodzące się z myśli i praktyki komunistycznej postulaty skierowane przeciw rodzinie, religii, wolności człowieka i suwerenności państw. W spotkaniu wzięło udział ponad siedemdziesiąt osób.

Wystawa 100 lat komunizmu. Zbrodnia bez kary.

2 listopada, na terenie Portu Lotniczego w Poznaniu otwarta została wystawa „Zbrodnia bez kary”, która jako cel postawiła sobie przypomnienie zbrodniczego i antyludzkiego charakteru komunizmu. Wystawa jest pierwszym z cyklu kilku wydarzeń w ramach stulecia rewolucji bolszewickiej. Wystawa miała swoją premierę kilkanaście dni wcześniej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, a Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, gdzie można ją obejrzeć.
Ideee wystawy przedstawili kolejno Bogusław Kiernicki, koordynator RODM w Poznaniu, Mariusz Wiatrowski, Prezes Portu Ławica, działacz antykomunistyczny z czasów stanu wojennego i Marek Jurek inicjator wystawy Poseł do Parlamentu Europejskiego. Marek Jurek powiedział m.in., że „Krwawe stulecie komunizmu nie może zostać przemilczane. To stulecie, które kosztowało 100 milionów ofiar komunizmu na całym świecie, zaczęło się od mordów na duchowieństwie prawosławnym i katolickim w Rosji, wymordowania starszyzny kozackiej, 7 milionów zagłodzonych na Ukrainie, „operacji polskiej” NKWD, okupacji sowieckiej naszego kraju i pół miliona deportowanych. Zrodziło się się z nienawiści do całej kultury. Do wszystkiego co dźwiga człowieka wzwyż. Do Boga i do religii; do państwa, do tradycji narodowych i całej cywilizacji…”
W otwarciu udział wzięło kilkadziesiąt osób, które też następnie, jako pierwsze, mogło zapoznać się z wystawą. Miejsce zaprezentowania wystawy nie było przypadkowe. Jak wskazywali organizatorzy chodziło o to, żeby wyjść naprzeciw ludziom, nie chować się w salach wystawowych, „zaatakować”.

Popołudnie Wyborcze Czechy 2017

21 października 2017 roku w Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Poznaniu odbyło się spotkanie „Popołudnie Wyborcze Czechy 2017”. Wydarzenie to było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich Piotr Andrzejewski, badacz z Instytutu Studiów Politycznych PAN nakreślił sytuację polityczną w Czechach ze szczególnym uwzględnieniem roli populistycznych polityków takich jak Andrej Babiś czy Tomio Okamura. Odniósł się również do wyborów parlamentarnych w Austrii, które odbyły się tydzień wcześniej. Druga część wydarzenia polegała na wspólnym obejrzeniu ogłoszenia wyników wyborów w połączeniu z komentarzem na żywo. Po części eksperckiej nastąpiła debata z udziałem publiczności. Szczególnie cenne były wypowiedzi slawistów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którzy próbowali dojść do sedna fenomenu i specyfiki czeskiej sceny politycznej.

Dni kariery

W ramach 25 dni kariery organizowanych na terenie Poznańskich Targów, nasz ośrodek prezentował ścieżki kariery w dyplomacji. Omówione zostały wymagania stawiane pretendentom,  konieczne umiejętności i predyspozycje oraz oferta Akademii Dyplomatycznej MSZ.
Akademia  organizuje szkolenia dla kandydatów na stanowiska w placówkach zagranicznych, za współpracę ministerstwa z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kraju i za granicą, ministerstwami spraw zagranicznych innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Organizuje i przeprowadza procedury kwalifikowania polskich kandydatów do udziału w szkoleniach i stażach zagranicznych, realizuje programy wymiany urzędników.
Do zadań Akademii należy również: organizowanie kształcenia językowego, egzaminu resortowego z języków obcych oraz potwierdzanie znajomości języków obcych; organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników; realizowanie naboru i koordynowanie współpracy ministerstwa z Kolegium Europejskim w Brugii i Natolinie; koordynowanie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Robert Schuman – Ojciec Wspólnej Europy, polityk, kandydat na ołtarze.

13 października 2017 Akademia Republikańska w Grodzisku Wielkopolskim we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Poznaniu zorganizowały w grodziskim Domu Kultury konferencję pt. „Robert Schuman – Ojciec Wspólnej Europy, polityk, kandydat na ołtarze. Jego wizja zjednoczonej Europy”. Głównym mówcą był Pan prof. Zbigniewa Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana.

Profesor Krysiak zapoznał słuchaczy z życiorysem Roberta Schumana. Zwrócił uwagę szczególnie na jego mocne zakotwiczenie w chrześcijańskiej duchowości św. Benedykta, patrona Europy. Zwróciwszy uwagę na historię powojennej Europy prelegent przedstawiał w kolejnych częściach etapy budowania wspólnoty narodów europejskich akcentując działalność Roberta Schumana jako ministra spraw zagranicznych oraz premiera Francji.

Po omówieniu części historycznej Profesor przeszedł do omówienia aksjologicznych i teoretycznych podstaw schumanowskiego programu dla Europy. Wskazał na wpływ katolickiej nauki społecznej wyrażonej w nauczaniu papieży. Wyjaśnił zasadnicze różnice między ideą Europy Schumana a obecną tendencją do coraz mocniej zunifikowanej Unii Europejskiej.

W końcowej części wykładu Profesor Krysiak skupił się przedstawieniu audytorium dzisiejszej sytuacji Instytutów Myśli Schumana w Polsce i Europie. Opowiedział o zasadach współpracy osób zrzeszonych w tych ośrodkach, planach i celach na przyszłość, oraz na to jak wyrwać myśl Roberta Schumana z ram abstrakcyjnych i odnieść do konkretnych realiów polityczno-społecznych.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności Grodziska Wielkopolskiego.

Instytut Myśli Schumana w Warszawie oraz Fundacja św. Benedykta z Poznania współtworzą Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.