Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Cel ten realizowany będzie poprzez:

animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;

gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakres;

zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;

prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;

prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.

Od 1 marca 2017 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu prowadzony jest przez Fundację św. Benedykta oraz Instytut Myśli Schumana. W latach 2013-2015 podmiotem prowadzącym RODM w Poznaniu było Stowarzyszenie Instytut Zachodni.