Ośrodek Debaty Międzynarodowej Poznań

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym 

„Polskie ślady na świecie”

Wakacje to czas, kiedy podróżujemy, zwiedzamy, oglądamy, poznajemy nowe miejsca, ale także uwieczniamy je w obiektywach swoich aparatów fotograficznych. Zachęcamy, do poszukiwania polskich śladów na świecie i podzielenia się swoimi odkryciami, biorąc udział w konkursie fotograficznym

Prace konkursowe (zdjęcia uwieczniające polskie ślady na świecie) można przesyłać mailowo  do 15.09.2018 na adres:

KONKURS@RODM-POZNAN.PL

W zgłoszeniach należy zawrzeć:

IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, WIEK 

oraz 

 ZAŁĄCZYĆ JEDNO ZDJĘCIE ( format .jpg/.png/.bmp/.gif )  Z KRÓTKIM OPISEM ( max. 20 słów )

 

Nagrody w konkursie:

I miejsce – tablet

pozostałe miejsca – nagrody rzeczowe

UWAGA!
Konkurs jest adresowany do osób, które do dnia 15.09.2018 r. nie ukończyły 18 roku życia.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POLSKIE ŚLADY NA ŚWIECIE”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Konkurs trwa od 1.07.2018 do 15.09.2018 (przyjmowanie zgłoszeń konkursowych do 15.09.2018). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej www.rodm-poznan.pl.
 • 2 Uczestnicy
 1. Konkurs jest adresowany do osób, które do dnia 15.09.2018. nie ukończyły 18 roku życia. Uczestnicy konkursu – osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail na potrzeby konkursu.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
 • 3 Zasady konkursu
 1. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia (wraz z załączeniem tylko jednego zdjęcia)
 2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie pracy wykonanej w technice fotografii pt. ” Polskie ślady na świecie ” wraz z krótkim opisem (do 30 słów)
 3. Konkurs przebiega następująco:
 4. a) do 15.09.2018 – Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia,
  b) od 16 do 30.09.2018 – jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
  c) najpóźniej w dniu 15.10.2018 na stronie internetowej www.rodm-poznan.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu.
 • 4 Nagrody
 1. Nagrodami w konkursie są: pierwsze miejsce tablet oraz dwa pozostałe miejsca –  nagrody rzeczowe.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
  a) zgodność nadesłanych prac z tematyką konkursu,
  b) oryginalność i kreatywność ujęcia. 
 3. Zwycięzców prosimy o osobisty odbiór nagród w siedzibie Organizatora.
 Prace zwycięzców zostaną opublikowane na stronie internetowej www. rodm-poznan.pl

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu  „Polskie ślady w europejskich miastach” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie „Polskie ślady w europejskich miastach”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

Administratorem danych osobowych konkursu „Polskie ślady w europejskich miastach” jest:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu „Polskie ślady na świecie”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.